เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ติดต่อสหกรณ์

con_address
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด
POLICE PATTANI SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED.
112/44-45 ม.5
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
94000
con tel

073-710495  (ต่อ)

  101 นางภัททิรา ธรรมรัตน์  (ผู้จัดการ)
  102 นางวัลภา พรหมแก้ว  (ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายบัญชี)
        นางสาวฐิติมา ณ มณี  (เจ้าหน้าที่บัญชี)
  103 นางสิริพร เครือแตง  (หัวหน้าฝ่ายการเงิน)
         นางสาวธัญกมล เลิศวิไล  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
         นางสาวอามานี แวสาเมาะ  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
  104 นางสาวสุธิมา อินทร์อุดม  (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ)
  105 นางสาวขนิษฐา สระโร  (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
  106 นางสาวกชกร เรืองพุทธ  (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ)
  107 นางสาวจิดาภา คงแก้ว (เจ้าหน้าที่นิติกร)
  108 นางสาวอุบล สุขสมบูรณ์  (หัวหน้าฝ่ายประมวลผล)
         นางสาวถลัชนันท์ หนูทอง (เจ้าหน้าที่ประมวลผล)
        นางสาวปาลิตา วิเชียรบุตร (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
con fax 073-332077 แฟกซ์
 smartphone with a smile  061-1879969 ฝ่ายประมวลผล
smartphone with a smile 095-7682259  ฝ่ายธุรการ
smartphone with a smile 098-7409324 , 095-8918584 ฝ่ายสินเชื่อ