เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

คำสั่งสหกรณ์

คำสั่งสหกรณ์ ปี 2567

คำสั่งสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. คำสั่งที่ 02/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
download
2. คำสั่งที่ 03/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ
download
3. คำสั่งที่ 04/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ download
4. คำสั่งที่ 05/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน
download
5. คำสั่งที่ 06/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
download
6. คำสั่งที่ 07/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพื่อสมาชิก
download
7. คำสั่งที่ 08/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับเครื่องเขียนแบบพิมพ์และครุภัณฑ์
download
8. คำสั่งที่ 09/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
download
9. คำสั่งที่ 10/2567 กําหนดอํานาจการวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
    แทนคณะกรรมการดําเนินการ
download
10 คำสั่งที่ 11/2567 กําหนดอํานาจวินิจฉัยการให้เงินกู้สามัญภายใน
    ทุนเรือนหุ้นของตนเอง
download
11. คำสั่งที่ 12/2567 แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ Mobile Application
download
12. คำสั่งที่ 13/2567 แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
download
13. คำสั่งที่ 14/2567 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
download
14. คำสั่งที่ 15/2567 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ฯ
    ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
download
15. คำสั่งที่ 16/2567 ตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
download
16. คำสั่งที่ 17/2567 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
download
17. คำสั่งที่ 18/2567 ตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ (สสอต.)
download
18. คำสั่งที่ 19/2567 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ (สสอต.)
download
19. คำสั่งที่ 20/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
download
20. คำสั่งที่ 21/2567 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
download
21. คำสั่งที่ 22/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
download
22. คำสั่งที่ 23/2567 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
download
23. คำสั่งที่ 24/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย (สส.สก.)
download
24. คำสั่งที่ 25/2567 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    สมาชิกขบวนการสหกรณ์ไทย (สส.สก.)
download
25. คำสั่งที่ 26/2567 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ฯ
download
26. คำสั่งที่ 32/2567 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
      สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.)
download
27. คำสั่งที่ 33/2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ download

คำสั่งสหกรณ์ ปี 2566

คำสั่งสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. คำสั่งที่ 02/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
download
2. คำสั่งที่ 03/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ
download
3. คำสั่งที่ 04/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ download
4. คำสั่งที่ 05/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดหนี้สิน
download
5. คำสั่งที่ 06/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
download
6. คำสั่งที่ 07/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพื่อสมาชิก
download
7. คำสั่งที่ 08/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับเครื่องเขียนแบบพิมพ์และครุภัณฑ์
download
8. คำสั่งที่ 09/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัสดุ
download
9. คำสั่งที่ 10/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย
download
10. คำสั่งที่ 11/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพื่อการเคหะ
download
11. คำสั่งที่ 12/2566 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นประจํากายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก
download
12. คำสั่งที่ 13/2566 กําหนดอํานาจการวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดําเนินการ
download
13. คำสั่งที่ 14/2566 กําหนดอํานาจวินิจฉัยการให้เงินกู้สามัญภายในทุนเรือนหุ้นของตนเอง
download
14. คำสั่งที่ 15/2566 แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ Mobile Application
download
15. คำสั่งที่ 16/2566 แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
download
16. คำสั่งที่ 17/2566 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
download
17. คำสั่งที่ 18/2566 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ฯในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
download
18. คำสั่งที่ 19/2566 ตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
download
19. คำสั่งที่ 20/2566 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
download
20. คำสั่งที่ 21/2566 ตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ (สสอต.)
download
21. คำสั่งที่ 22/2566 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ (สสอต.)
download
22. คำสั่งที่ 23/2566 ตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
download
23. คำสั่งที่ 24/2566 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
download
24. คำสั่งที่ 25/2566 แต่งตั้ง ผู้มีอํานาจควบคุม ดูแล คณะอนุกรรมการ
download
25. คำสั่งที่ 26/2566 มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละหน่วยในสังกัดภูธรจังหวัดปัตตานี download
26. คำสั่งที่ 27/2566 มาตรการ การควบคุมภายในสหกรณ์ฯ download

คำสั่งสหกรณ์ ปี 2565

คำสั่งสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. คำสั่งที่ 06/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
download
2. คำสั่งที่ 07/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
download
3. คำสั่งที่ 08/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ download
4. คำสั่งที่ 09/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน download
5. คำสั่งที่ 10/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
download
6. คำสั่งที่ 11/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพื่อสมาชิก
download
7. คำสั่งที่ 12/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับเครื่องเขียนแบบพิมพ์และครุภัณฑ์
download
8. คำสั่งที่ 13/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัสดุ
download
9. คำสั่งที่ 14/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย download
10. คำสั่งที่ 15/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพื่อการเคหะ
download
11. คำสั่งที่ 16/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น
      ประจำกายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก
download
12. คำสั่งที่ 17/2565 กำหนดอำนาจการวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
      แทนคณะกรรมการดำเนินการ
download
13. คำสั่งที่ 18/2565 แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ download
14. คำสั่งที่ 19/2565 แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ download
15. คำสั่งที่ 20/2565 ตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
      สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.)
download
16. คำสั่งที่ 21/2565 แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
      สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ (สสอต.)
download
17. คำสั่งที่ 22/2565แต่งตั้งผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ฯในกิจการ
      อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
download
18. คำสั่งที่ 23/2565 ตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
      สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
download
19. คำสั่งที่ 24/2565 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสมาคมฌาปนกิจ
      สงเคราะห์สหรกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
      (สส.ชสอ.)
download
20. คำสั่งที่ 25/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ฯ download
21. คำสั่งที่ 26/2565 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพื่อการเคหะ download
22. คำสั่งที่ 27/2565 แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ Mobile Application download
23. คำสั่งที่ 28/2565 กำหนดอำนาจการวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญภายในทุนเรือนหุ้น
     ของตนเอง แทนคณะกรรมการดำเนินการ
download
24. คำสั่งที่ 29/2565 แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์ฯ download
25. คำสั่งที่ 30/2565 แต่งตั้งผู้ดำเนินการรับเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท download
26. คำสั่งที่ 31/2565 แต่งตั้งคณะทำงานระบบ COOP Mobile Application download
27. คำสั่งที่ 32/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยให้เงินกู้โครงการสินเชื่อ
     เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง
download
28. คำสั่งที่ 33/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
     งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ฯ
download
29. คำสั่งที่ 35/2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ download
30. คำสั่งที่ 36/2565 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ download
31. คำสั่งที่ 37/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสอค. download
32. คำสั่งที่ 38/2565 แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน สสอค. download
33. คำสั่งที่ 42/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
     ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
download
34. คำสั่งที่ 43/2565 แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
     ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
download

คำสั่งสหกรณ์ ปี 2564

คำสั่งสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
download
2. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
download
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้/เร่งรัดหนี้สิน download
4. แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
download
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพื่อสมาชิก
download
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับเครื่องเขียนแบบพิมพ์และครุภัณฑ์
download
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัสดุ
download
8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย download
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ download
10. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ download
11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นประจำกาย
      เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก
download
12. กำหนดอำนาจการวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการ download
13. แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ download
14. แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ download
15. แต่งตั้งคณะกรรมการเช่าที่ดินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด โดยวิธีตกลงราคา download
16. กำหนดอำนาจการวินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการ download
17. กำหนดอำนาจการวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นแทนคณะกรรมการดำเนินการ download
18. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด download
19. แต่งตั้งคณะทำงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล download
20. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่า download
21. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการควบคุมภายใน download
22. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน download