เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ระเบียบ/ข้อบังคับ

ระเบียบสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2567

ระเบียบ/ขัอบังคับสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2567
download

ระเบียบสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2566

ระเบียบ/ขัอบังคับสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. การถือหุ้นของสมาชิกสามัญ พ.ศ.2566
download
2. สมาชิกสมทบ พ.ศ.2566 download
3. การให้เงินกู้แก้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 download
4. การรับเงินฝากออมทรัพย์ COOP Mobile Application พ.ศ.2566 download
5. การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ.2566 download
6. การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2566 download
7. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 download
8. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2566 download
9. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2566 download
10. ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2566 download
11. การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 download
12. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2566 download
13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2566 download
14. เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าพาหนะ พ.ศ. 2566 download
15. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี พ.ศ. 2566 download
16. การถือหุ้นของสมาชิกสามัญ พ.ศ.2566 download
17. ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2566 download

 ระเบียบสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565

ระเบียบ/ขัอบังคับสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. การใช้ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2565
download
2. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 download
3. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2565 download
4. สมาชิกสมทบ พ.ศ.2565 download
5. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2565 download
6. กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2565 download
7. การรับฝากเงินออมทรัพย์ COOP Mobile Application พ.ศ.2565 download
8. การให้กู้เงินสมาชิก พ.ศ.2565 download
9. ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565 download
10. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565 download
11. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2565 download
12. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2565 download
13. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2565 download
14. ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2565  download

ระเบียบสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564

ระเบียบ/ขัอบังคับสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2564
download
2. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564
download
3. ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2564 download
4. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2564 download
5. เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าพาหนะ พ.ศ.2564 download
6. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 download
7. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2564 download
8. การดำเนินการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 download
9. การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 download
10. การตรวจสอบแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 download

ระเบียบสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563

ระเบียบ/ขัอบังคับสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563
download
2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2563
download
3. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2563 download
4. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2563
download
5. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2563
download
6. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2563
download
7. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
download
8. ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2563 download
9. ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2563 download
10. ระเบียบว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถสหกรณ์ พ.ศ.2563 download
11. ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานสหกรณ์ พ.ศ.2563 download
12. ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2563 download
13. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 download
14. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 download
15.ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 download

ระเบียบ/ขัอบังคับสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด พ.ศ.2554
download
2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
download
3. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2538 download
4. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2538 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2551
download
5. ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2538
download
6. ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2538
download
7. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2538
download
8. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2538 download
9. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2549 download
10. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2550 download
11. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2553 download
12. ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2556 download
13. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสามัญ พ.ศ.2558 download
14. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ.2558 download
15. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2558 download
16. ระเบียบว่าด้วยเงินค่ารับรอง พ.ศ.2558
download
17. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2558 download
18. ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าพาหนะ พ.ศ.2558 download
19. ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม และสัมมนา พ.ศ.2559 download
20. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณ พ.ศ.2559 download
21. ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559 download
22. ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2559 download
23. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.2559 download
24. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2559 download
25. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2559 download
26. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 download
27. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2559 download
28. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2559 download
29. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2559 download
30. ระเบียบว่าด้วยการลดหรืองดต้นเงินหรือดอกเบี้ย กรณีสมาชิกผู้เป็นลูกหนี้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ พ.ศ.2560 download
31. ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2560 download
32. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2560 download
33. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561 download

34. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2561

download
35. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 download
36. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 download
37. ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสามัญ พ.ศ.2562 download
38. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 download
39.ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 download
40.ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 download
41.ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 download
42.ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561 download
43. การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ.2560 download
44. การรับเงินฝากจากสมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 download