เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
1. การคิดคำนวณสิทธิการกู้ของสมาชิก
download
2. การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ download
3. หลักประกันเงินกู้ และการควบคุมหลักประกันเงินกู้ download
4. สิทธิการกู้สามัญหมุนเวียนของสมาชิกนอกสังกัด ผ่านบริการ Coop Mobile Application download
5. หลักเกณฑ์การยื่นกู้สามัญทั่วไป และยื่นกู้เงินพิเศษ กรณีสมาชิกมีหนี้สถาบันการเงินอื่น download
6. หลักประกันสำหรับเงินกู้สหกรณ์ฯ download
7. แต่งตั้ง ผู้มีอำนาจควบคุม ดูแล คณะอนุกรรมการ download
8. แต่งตั้ง ผู้มีอำนาจควบคุม ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานภายในสหกรณ์ฯ download
9. แต่งตั้ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์ฯ download
10. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ download
11. แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ฯ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก download
12. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ download
13. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำจากสหกรณ์อื่น download
14. หลักเกณฑ์การกู้สัญญาสามัญหมุนเวียน download
15. โครงการสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตราคาประหยัดเพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ download
16. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน download
17. การปรับงวดชําระหนี้สหกรณ์ฯ download
18. การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ download
19. เงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ สําหรับสมาชิกใหม่ download
20. หลักเกณฑ์โครงการเงินกู้กรณีพิเศษเพื่อการเคหะ download
21. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง (ระยะที่ 5)
     (หนี้ตามหมายบังคับคดี/หนี้ตามคําสั่งศาล)
download
22. การโอนสภาพมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จำกัด download
23. มาตรการช่วยเหลือสมาชิก download
24. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง
     (ระยะที่ 5) (หนี้ตามหมายบังคับคดี/หนี้ตามคำสั่งศาล) เพิ่มเติม
download
25. การซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ download
26. หลักเกณฑ์การยื่นคำขอกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้พิเศษ download
27. การรับสมัครสมาชิกใหม่ download
ประกาศสหกรณ์ ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
1. ข้อกําหนด และเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์
download
2. การซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ download
3. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําจากสหกรณ์อื่น download
4. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง
    (ระยะที่ 3)
download
5. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง
    (ระยะที่ 3) เพิ่มเติม
download
6. กําหนดการยื่นคําขอกู้สัญญาสามัญทั่วไป download
7. นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน
    และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
    ที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง
download
8. โครงการสินเชื่อสําหรับอุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตราคาประหยัดเพื่อสมาชิก
    สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด
download
9. เงื่อนไขโครงการเงินกู้กรณีพิเศษเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น (โครงการ ตร.) download
10. หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิกใหม่ กรณีลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วเข้าใหม่ download
11. การยื่นกู้สามัญหมุนเวียนผ่านระบบ COOP Mobile Application download
12. การซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ download
13. แจ้งการรับใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ฯ แบบออนไลน์ download
14. กําหนดการจ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ฯ download
15. แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ (สําหรับสมาชิกในแดนดําเนินงานของสหกรณ์ฯ) download
16. เงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้พิเศษสําหรับสมาชิกที่ประสงค์กู้เพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น download
17. แจ้งปิดระบบ COOP Mobile Application download
18. สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทําการ ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 download
19. สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทําการ ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 download
20. สวัสดิการการเกษียณอายุของสมาชิก (กรณีอายุครบ 60 ปี โดยเกษียณอายุภายในปีงบประมาณ ประจำปี 2566
      หรือกรณีเกษียณอายุก่อนกำหนด)
download
21. หลักเกณ์การสมัครสมาชิกใหม่ กรณีลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินอื่น แล้วสมัครเข้าใหม่ download
22. แจ้งชะลอการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 download
23. สหกรณ์ฯ หยุดทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อปิดบัญชีสิ้นปี download
24. แจ้งปิดระบบ COOP Mobile Application download
25. เงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้พิเศษ สำหรับสมาชิกที่มีหนี้สถาบันการเงินอื่น หรือกรณีกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น download
26. ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน download
27. ประกาศ การปรับงวดชำระหนี้สหกรณ์ฯ download
28. ประกาศ กำหนดการจ่ายเงินกู้สัญญาสามัญทั่วไป download
29. ประกาศ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
ที่มีหนี้หลายทาง (ระยะ 4)
download
30. ประกาศ หลักเกณฑ์การยื่นกู้สามัญหมุนเวียน download
31. ประกาศ กำหนดการยื่นคำขอกู้สัญญาสามัญทั่วไป download
32. ประกาศ สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดปีใหม่ download

ประกาศสหกรณ์ ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินกู้กรณีพิเศษเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น
download
2. มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
    เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ
    พ.ศ.2565 (รุ่นที่ 11)
download
3. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน download
4. การซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ download
5. หลักเกณฑ์การยื่นคำขอกู้เงินสหกรณ์ฯ โดยวิธีการชำระหนี้แบบธนาคาร download
6. หลักเกณฑ์โครงการเงินกู้กรณีพิเศษเพื่อการเคหะ download
7. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง download
8. โครงการสวัสดิการผู้ติดเชื้อโควิด-19 download
9. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ download
10. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ download
11. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำจากสหกรณ์อื่น download
12. หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้ download
13. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง (ระยะที่ 3)  download
14. แจ้งขอเปิดใช้บริการ COOP Mobile Application download

ประกาศสหกรณ์ ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
1. โครงการ "เงินกู้ครั้งแรก"
download
2. เงินกู้สามัญสวัสดิการพิเศษ
download
3. หลักเกณฑ์การกู้สามัญทั่วไป download
4. หลักเกณฑ์การกู้สามัญหมุนเวียน
download
5. หลักเกณฑ์การกู้สามัญทั่วไป (การใช้หลักค้ำประกัน)
download
6. หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้
download
7. การให้เงินกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
download
8. การกู้เงินของสมชิกนอกแดน download
9. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ download
10. ชะลอการถือใช้ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ที่ สอ.54/2563 เรื่องการปรับงวดชำระหนี้สหกรณ์ฯ download
11. การปรับอัตราการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน download
12. แจ้งการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน download
13. หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก กรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือสหกรณ์ฯ download
14. สหกรณ์ฯ แจ้งหยุดทำการ download
15. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ download
1ุ6. หลักเกณฑ์การใช้เงินประจำตำแหน่งมาคำนวณสิทธิการกู้ของสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีขึ้นไป download
17. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน download
18. หลักเกณฑ์การทำสัญญาเงินกู้สามัญ download
19. การชำระเงินงวดให้สหกรณ์ฯ download
20. กำหนดการให้เงินกู้สามัญหมุนเวียน download
21. การปรับงวดชำระหนี้สหกรณ์ฯ download
22. ชะลอการถือใช้ประกาศสหกรณ์ฯ ที่ สอ.64/2564 เรื่อง การปรับงวดชำระหนี้สหกรณ์ฯ download
23. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน download

ประกาศสหกรณ์
ดาวน์โหลด
1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
download
2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
download
3. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น download
4. การจัดหลักประกันเงินกู้ กรณีผู้ค้ำประกัน ตาย ย้าย ลาออก และผู้กู้ถูกออกจากราชการ
    ให้ผู้กู้หาผู้ค้ำประกันรายใหม่มาค้ำประกันแทน
download
5. ให้สมาชิกที่มายื่นเอกสารการกู้และรับเงินกู้ แสดงตัวตนแนบสำเนาบัตรประจำตัวทุกครั้ง
download
6. ให้สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกัน มาพิมพ์ลายมือในการทำสัญญาเงินกู้ทุกครั้งที่สหกรณ์ฯ
download
7. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
download
8. การรับเงินกู้เป็นเงินสด download
9. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีบริจาคเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2561 download
10. การปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ download
11. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ download
12. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ download
13. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำจากสหกรณ์อื่น download
14. มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ download
15. หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญซื้ออาวุธปืน download
16. กำหนดการให้เงินกู้สามัญหมุนเวียน download
17. เงื่อนไขการขอสินเชื่อจากสหกรณ์ฯ download
18. กำหนดการให้เงินกู้สามัญหมุนเวียน download
19. เงื่อนไขการขอสินเชื่อจากสหกรณ์ฯ download
20. มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ (เพิ่มเติม) download
21. เงื่อนไขการฝาก-ถอนเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ download
22. กำหนดวันรับเอกสารการสมัครสมาชิก การโอนย้าย การลาออก และยื่นคำร้องอื่นๆ download
23. หลักเกณฑ์การกู้สามัญสามัญหมุนเวียน download
24. หลักเกณฑ์การกู้สามัญทั่วไป download
25. หลักเกณฑ์การกู้สามัญทั่วไป (การใช้หลักค้ำประกัน) download
26. การกู้เงินสามัญของสมาชิกนอกแดน download
27. หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้ download
28. การปรับงวดชำระหนี้สหกรณ์ download
29. แจ้งเปลี่ยนผู้ค้ำประกันสัญญาหมุนเวียน download
30. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ download
31. การชำระเงินงวดให้สหกรณ์ฯ download
32. หลักเกณฑ์การทำสัญญาเงินกู้สามัญ download
33. กำหนดวันรับสัญญาเงินกู้สามัญ download
34. แจ้งขอเปิดบัตรกดเงินสดสหกรณ์ฯ download
35. การปฏิบัติตามกฏหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน download
36. หลักเกณฑ์การใช้เงินประจำตำแหน่งมาคำนวณสิทธิการกู้ของสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีขึ้นไป download