เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ประกาศ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีบริจาคเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2561

        อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด พ.ศ.2554 ข้อ 66 ข้อ 70 ,71(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 23 , 24 ,26 และ ข้อ 36 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ ออกประกาศให้สมาชิกผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2561 โดยเจตนาของคณะกรรมการเพื่อต้องการลดภาระการค้ำประกันลง แต่ในภาวะปัจจุบันสมาชิกบางรายนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิต ทำให้ถูกออกจากราชการเป็นจำนวนมาก “เพื่อรักษาซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมของมวลสมาชิกสหกรณ์” จึงขอแจ้งเพิ่มเติม ดังนี้

        1. กรณีสมาชิกผู้กู้ถูกออกจากราชการ เนื่องจากตรวจพบสารเสพติด หนีราชการ นำอาวุธปืนของทางราชการไปจำนา โดยสหกรณ์จะนำค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกผู้กู้ซึ่งถูกออกจากราชการหรืองานประจำ ได้รับจากสหกรณ์มาหักชำระหนี้แล้ว สหกรณ์จะช่วยเหลือผู้ค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 100 ของหนี้ที่เหลือ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผู้ที่เป็นผู้ค้ำประกันให้พิจารณาการค้ำประกันอย่างรอบคอบ

        2. สำหรับสมาชิกที่ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ก่อนหน้าที่จะออกประกาศฉบับนี้ สามารถช่วยเหลือในอัตราร้อยละ 100 เช่นเดิม

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง